Xarxa laboral Gòtic

La Xarxa laboral del Gòtic és una aliança publico-social d’entitats, serveis i equipaments del barri que té com a missió principal facilitar la inserció sòcio-laboral de les persones en situació de vulnerabilitat mitjançant la posada en comú i optimització dels recursos, serveis i programes que cadascun d’aquests agents disposa.

Àmbits d'actuació

Amb les seves especificitats concretes, les entitats membres de la Xarxa ofereixen en el seu conjunt una atenció integral de les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat. En funció de les particularitats de cada persona atesa (gènere, origen, edat, diversitat funcional, salut mental...), les entitats proposen itineraris personalitzats d'inserció sòcio-laboral que inclouen diferents programes i serveis d’orientació, assessorament, formació, acollida, pràctiques i inserción.


 

Xarxalaboral

Assessorament i Orientació sòcio-laboral

 • Orientació laboral, elaboració de CV i acompanyament de recerca de feina.
 • Assessorament a emprenedors/autoocupació.
 • Tramitació de recursos i prestacions socials.
 • Orientació els joves sobre formació, treball, estudis, lleure, salut, dinàmiques familiars.
 • Acollida i acompanyament a les persones inmigrados.
 • Recursos laborals i de dia per a persones amb diversidad funcional.
 • Servei d’Orientació Laboral Especialitzat (SOLE) de l’àmbit de la salut mental.

Formació

 • Centres i pisos residencials temporals per a dones joves en situació d’alta vulnerabilitat, per joves migrants sense ingressos i sense vincles familiars al país i per altres persones que es troben en processos d’inserció social.
 • Suport als processos d’emancipació de persones que han viscut en algun recurs residencial i volen viure de manera autònoma.
 • Consultori d’odontologia per a pacients amb risc d’exclusió social i sense possibilitats econòmiques.
 •  Serveis per la rehabilitació de les malalties mentals cròniques, a través de la recuperació funcional, reinserció comunitària i suport a les famílies.
Xarxa_2
Xarxa_3

Acollida, Habitatge i Salut

 • Centres i pisos residencials temporals per a dones joves en situació d’alta vulnerabilitat, per joves migrants sense ingressos i sense vincles familiars al país i per altres persones que es troben en processos d’inserció social.
 •  Suport als processos d’emancipació de persones que han viscut en algun recurs residencial i volen viure de manera autònoma.
 • Consultori d’odontologia per a pacients amb risc d’exclusió social i sense possibilitats econòmiques.
 •  Serveis per la rehabilitació de les malalties mentals cròniques, a través de la recuperació funcional, reinserció comunitària i suport a les famílies.

Inserció

 • Borsa de treball de la xarxa Incorpora.
 • Empresa de serveis, qualificada com a Centre Especial de Treball, que ofereix llocs de feina a persones en risc d’exclusió social i amb discapacitat reconeguda (industrials, manteniment i serveis, agrosocial, avícola..).
 • Serveis d’inserció laboral entre ells el programa Làbora (Ajuntament de Barcelona) e Incorpora (BankCaixa).
 • Elaboració de projectes personalitzat d’inserció laboral realista i ajustat a les necessitats i interessos de joves.
xarxa_4
xarxa_5

Serveis i Recursos amb relació a les Empreses

 • Intermediació laboral
 • Assessorament
 • Seguiment i suport
 • Formació a mida
 •  Desenvolupament polítiques RSC

Aj+basa_2014_rodona_color-fonsblanc
logo color 14
FECastV
LOGO ammfeina
AG-logoCOLOR